ابر متن

مفهوم ابر متن یا Hypertext چیست ؟
۲۵ آذر

ساختار وب مبتنی بر ابر متن هستش و زبان نشانه گذاری ابر متن یا html براساس این ساختار شکل گرفته […]